Ben Labor s.r.o.    Laboratoř 2 - Brno

Laboratoř pro screening karcinomu děložního hrdla v Brně.

Provádíme zdravotní výkony v rámci Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla a naše laboratoř má statut screeningového pracoviště v programu pro screening nádorů děložního hrdla přiznaný Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Systém managementu kvality v naší laboratoři je pravidelně prověřován Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (NASKL ČLS JEP). V současnosti disponujeme platným osvědčením o splnění podmínek Auditu II a podle rozšířené metodiky také podmínky Auditu R3 pro odbornost 817-820 (screening karcinomu děložního hrdla) s platností do 27. 12. 2024.

Základním dokumentem, popisujícím námi poskytované služby, je tzv. Laboratorní příručka. Obsahuje mj. informace pro žadatele vyšetření i pro pacienty. Zde můžete nahlédnout do aktuálně platné verze:

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA